Presentació

L’Institut Català de Mineralogia, Gemmologia i Paleontologia (ICMGP) és una entitat científica i cultural que va ser fundada a l’any 1977 i té com a finalitat promoure la divulgació cultural de la mineralogia, gemmologia i paleontologia.

Tal com diu el preàmbul del nostre Estatut, (...) aquesta entitat neix de la inquietud d’unes persones professionals o afeccionades en aquestes matèries, amb la fi de millorar el seu nivell científic i tècnic i per a poder desenvolupar les seves afeccions en les millors condicions. Per a aconseguir aquest objectiu, durant els anys en els quals s’ha anat desenvolupant la seva tasca s’han realitzat tot un seguit d’activitats relacionades amb les ciències de la Terra.


Finalitat

Segons l’article 6è del nostre Estatut, l’ICMGP
té com a finalitat la investigació, l’estudi i la divulgació de temes mineralògics i gemmològics, així com l’organització d’actes socials per als seus membres, a fi de que totes les persones interessades hi tinguin lliure accés.


Objectius

Facilitar els medis necessaris per a la formació tècnica i científica de les persones que s’hi vulguin dedicar i/o ampliar els coneixements sobre aquestes matèries o qualsevol especialitat que s’hi relacioni. Amb aquesta finalitat s’organitzaran actes i cursos que calguin a tots els nivells (Article 7è).

• Promoure la investigació científica i el desenvolupament de tècniques per a desenvolupar aquesta tasca.
• Organitzar laboratoris per a la utilització dels membres de l’ICMGP per portar a terme investigacions i estudis.
• Publicar un butlletí o revista que reculli els treballs realitzats pels membres de l’Institut.
• Crear una biblioteca especialitzada en aquests temes.

Molts d’aquests objectius fundacionals han esdevingut eines bàsiques per a complir la finalitat triple de: investigació, estudi i divulgació de la paleontologia dins de les ciències de la Terra.